หมูโคจิบูตะ

ชื่อผลิตภัณฑ์
:
หมูโคจิบูตะ
หมวดหมู่
:
เนื้อหมู

มี สันคอ สันนอก สามชั้นทั้งแบบลอกหนังและไม่ลอกหนัง พอร์คชอป